Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotografia przedstawiająca biały wzór falisty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania i projekty

Projekt uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa we współpracy z Ministerstwem Nauki i Technologii, Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).


Partnerzy w projekcie:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Rijksuniversiteit Groningen (lider konsorcjum)
 • University of Zaragoza
 • University of Valladolid
 • University College London (UCL)
 • Max Planck Institute for Chemistry
 • Peking University
 • Tsinghua University
 • Southern University of Science and Technology
 • Beijing Institute of Technology

Opis:

Projekt badawczy PANTHEON Pathways to(wards) carbon neutrality for climate, environment, health and socio-economic co-benefits ma na celu na celu stworzenie modelu i ścieżek rozwoju prowadzących do netutralności klimatycznej w Chinach i Unii Europejskiej tak by polityki w UE i ChRL skupiły się na tworzeniu korzyści w takich obszarach jak: środowisko, zdrowie, społeczeństwo czy ekonomia.

Projekt PANTHEON w sczególności skupi się na dwóch obszarach: 

 1. Modelowaniu ścieżek do neutralności klimatycznej: PANTHEON opracuje zaawansowany model, który ma uwzględniać aktualne technologie , polityki i wyzwania społeczne. Wspólnie z kluczowymi interesariuszami, projekt przeanalizuje konkretne opcje transformacji w kierunku neutralności węglowej.
 2. Wzajemnym uczeniu się i współpracy pomiędzy naukowcami z nauk społecznych i technologicznych w UE i ChRL. Projekt PANTHEON umożliwia partnerom konsorcjum oraz zidentyfikowanym interesariuszom wspólny proces uczenia i poszukiwania najlepszych rozwiązań służących dekarbonizacji gospodarki. Dzięki temu PANTHEON integruje nauki ścisłe, społeczne i humanistyczne oraz interesariuszy, tak aby opracować wspólne zalecenia dla polityk dekarbonizacyjnych na wielu poziomach jak i w ramach globalnych łańcuchów dostaw.

Projekt PANTHEON ma ambicję przyczynienia się do osiągnięcia celów klimatycznych obu regionów, dzięki innowacyjnemu i interdyscyplinarnemu podejściu do modelowania ścieżek prowadzących ku neutralności klimatycznej. 

Zespoł z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest odpowiedzialny za refleksyjność procesu modelowania oraz włączenie interesariuszy w proces modelowania (naukowców z obszarów nauk społecznych i ścisłych, związków zawodowych, przemysłu, NGOs i aktywistów). Polski zespół nadzoruje także pracę Rady Doradczej projektu oraz jest odpowiedzialny za krytykę procesu i założeń modelu. 

Prace Urlicha Becka o społeczeństwie ryzyka oraz teoria modernizacji refleksyjnej dowodzą, że rosnący poziom niepewności i ryzyka jest bezpośrednio związany z zakładanym wcześniej liniowym modelem rozwoju - opartym na osiągnięciach naukowo-technicznych. Jednocześnie perspektywa technologiczna i ekonomiczna dominuje w refleksji naukowej i dyskursie publicznym.

Różne tempa i ścieżki wdrażania polityk łagodzenia skutków zmian klimatu w wielu kontekstach politycznych i społecznych pokazały słabość tej perspektywy w kształtowaniu zaufania społecznego i odpowiadaniu na oczekiwania społeczne - innymi słowy, w tworzeniu refleksyjnego rozumu publicznego.  Jednym z kluczowych elementów polityki i działań politycznych w zakresie zmian klimatu jest transformacja energetyczna. Niniejsze badania mają na celu zaproponowanie nowego sposobu rozumienia ścieżek transformacji energetycznej przez model refleksyjnego rozumu publicznego. Praca ilustruje mechanizmy transformacji energetycznej na przykładzie transformacji energetycznej na Tajwanie  i w Chinach. W oparciu o trzy rodzaje źródeł:   14 pogłębionych wywiadów półstrukturalnych z naukowcami z nauk technologicznych i społecznych pracującymi na uniwersytetach w obu regionach, 320 artykułów prasowych, dokumentów prawnych i strategii dotyczących transformacji energetycznej, wydanych w latach 2005-2020 na Tajwanie i w Chinach kontynentalnych.

FAMOS ma na celu opracowanie zrównoważonego, niezawodnego i społecznie akceptowalnego projektu koncepcyjnego modułowych pływających wysp do tworzenia wielofunkcyjnych obszarów przybrzeżnych na głębokich wodach i w pełni odsłoniętych warunkach. Proponowane są badania mające na celu opracowanie niezawodnych konstrukcji pływających i infrastruktury, które mogą wytrzymać ekstremalne warunki falowania, aby zapewnić dodatkową nową, szczegółową wiedzę na temat aktualnego stanu wiedzy. Ponadto FAMOS bada wpływ na środowisko i społeczeństwo (na różnych poziomach: lokalnym, narodowym i europejskim) związaną z wizją pływających wysp. np. tworzenie przestrzeni morskich do użytku miejskiego / przemysłowego w celu wspierania niebieskiej gospodarki musi być zgodne ze środowiskiem i akceptacją społeczną społeczności, która powinna na nich mieszkać.

Kluczowe ustalenia

 • Określanie ram niepewności przez ekspertów ma wpływ na legitymizację wiedzy i oczekiwania społeczne. 
 • Civic Epistemologies mogą być badane poprzez funkcjonowanie ciał doradczych - ich samoopis i postrzegane oczekiwania przypisywane przez członków ciała innym aktorom społecznym.
 • Civic Epistemologies  dotyczące pandemii i wprowadzenia szczepień Covid-19 były dynamiczne i zmienne.

Abstrakt

Pandemia Covid-19 stała się w ostatnim czasie jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnych społeczeństw. Globalna skala zjawiska i liczne niewiadome sprawiły, że władze państwowe musiały przeprowadzić i uzasadnić natychmiastowe decyzje dotyczące wszystkich aspektów życia społecznego. Krytycznym czynnikiem, który wpłynął na dynamikę pandemii i sfery społecznej, była szczepionka i dyskusje, jakie ze sobą niosła. 

Celem badania jest przedstawienie wyników analizy napędzanej przez koncepcje Civic Epistemologies i koprodukcji(Jasanoff). Dotyczą ona pandemii i wprowadzenia szczepionki przeciwko Covid-19 w Polsce. Poprzez analizę koncepcji Civic Epistemologies i przedyskutowanie jej w kontekście koprodukcji, przedstawiamy szeroki obraz tego, jak odpowiedź polskiego rządu na pandemię była współtworzona wraz z rozwojem szczepionki i jakie Civic Epistemologies stały za obserwowanymi procesami decyzyjnymi. Twierdzimy, że w tym procesie kluczową rolę odgrywał sposób, w jaki niepewność została ujęta w ramy przez ciała eksperckie.

Przeanalizowaliśmy okres od ogłoszenia pandemii przez WHO w dniu 11.03.2020 do stycznia 2022 roku, aby zastanowić się nad wzorcami produkcji, oceny i wykorzystania wiedzy obecnej w procesach decyzyjnych przez polskie organy rządowe i ich rady doradcze. Dodatkowo, aby zaobserwować dyskurs szczepionkowy w sposób porównawczy, postanowiliśmy porównać medialny dyskurs szczepionkowy przed i po ogłoszeniu pandemii. 

Analiza oparta jest na trzech źródłach danych: pogłębionych wywiadach z członkami organów doradczych: Rady Medycznej przy Premierze RP, Zespołu COVID-19 przy PAN oraz przedstawicielami sygnatariuszy Apelu Naukowców i Lekarzy Przeciwko Obowiązkowym Szczepieniom Przeciwko Sars-Cov2 i Lockdownowi, analizie prasy (od kwietnia 2019, do kwietnia 2021). Uzupełnieniem analizy była pogłębiona refleksja nad oficjalnymi stanowiskami wymienionych rad i zespołów. 


 

Projekt badawczy VAX-TRUST ma na celu analizę postaw osób, które się wahają lub odmawiają przyjęcia szczepień. Głównym celem projektu jest zapewnienie narzędzi oraz wsparcia dla pracowników ochrony zdrowia w kontaktach z osobami niezdecydowanymi na szczepienie. Projekt realizowany jest w Finlandii, Belgii, Polsce, Czechach, Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Postawy sceptyczne wobec szczepień mają historię tak długą, jak same szczepienia. Każda kolejna szczepionka wywołuje nie tylko entuzjazm, ale i wiąże się z głosami krytyków, kwestionujących jej wartość i znaczenie dla zdrowia. Pojawiają się wątpliwości co do korzyści wynikających ze szczepień, jak również obawy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek. Wątpliwości co do szczepień są istotnym wyzwaniem z punktu widzenia zdrowia publicznego, polityk zdrowotnych i prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Są one jednakże i problemem dla samych pracowników ochrony zdrowia, którzy napotykają na coraz większe bariery i wyzwania w budowaniu opartych na zaufaniu relacji ze swoimi pacjentami. Oznacza to, że pracownicy ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza lekarze, ale i pielęgniarki czy położne, powinni być przygotowani do odpowiedzi na pytania i wątpliwości pacjentów związane ze szczepionkami.

 

 

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Capturing Invisible
 
Podczas gdy potrzeba i ogólny kierunek transformacji energetycznej są powszechnie akceptowane, jej realizacja ma różną dynamikę na całym świecie. Koncepcja socjotechnicznych imaginariów, łącząca naukę, politykę i społeczeństwo, wydaje się obiecująca w zrozumieniu i wyjaśnieniu tych globalnych różnic. W niniejszym artykule przeanalizowano 135 abstraktów zawierających  słowo kluczowe: sociotechnical imaginaries, opublikowanych w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach naukowych w ciągu ostatnich 11 lat. Następnie autor przeprowadził analizę jakościową i ilościową 43 artykułów związanych z energetyką, aby zaoferować panoramiczny przegląd socjotechnicznych imaginariów w badaniach nad energią w ramach szerszego kontekstu. Artykuł ma na celu przedstawienie krytycznego przeglądu użycia koncepcji w badaniach nad energią, aby zidentyfikować niespójności w użyciu koncepcji. Co więcej, badania te mają na celu pokazanie obiecującego kierunku wykorzystania socjotechnicznych imaginariów. Praca proponuje również nową operacjonalizację i ramy teoretyczne.
 
więcej o

Flexible experimentation as a remedy for uncertainties - Reflexive Public Reason behind the energy transition in the People's Republic of China

Autorzy: Tadeusz Rudek, Hui-Tzu Huang

Współczesne społeczeństwa, świadome konsekwencji swoich działań, pilnie potrzebują mechanizmów radzenia sobie z niepewnością. Zrozumienie różnorodności tych mechanizmów pozostaje kluczowe dla odpowiedzi na pytanie, czy globalna transformacja energetyczna jest możliwa. Nasz artykuł jest odpowiedzią na wezwanie do zróżnicowania perspektyw transformacji energetycznej i przyczynia się do bardziej zniuansowanego zrozumienia roli niepewności i ryzyka w debacie publicznej. W artykule wykorzystujemy model refleksyjnego rozumu publicznego do zbadania mechanizmów stojących za zarządzaniem niepewnością związaną z przyszłością energetyczną w Chińskiej Republice Ludowej. Jako kluczowy kraj w globalnej odpowiedzi na zmiany klimatu, Chiny oferują unikalny model zarządzania systemowymi przemianami socjotechnicznymi na dużą skalę. Pokazujemy, że model refleksyjnego rozumu publicznego, który obejmuje refleksję nad socjotechnicznymi imaginariami (STI) i epistemologią obywatelską jest pomocny w zrozumieniu, w jaki sposób poszczególne przyszłości energetyczne są wyobrażane i wybierane. Pokazujemy również rolę, jaką w tym procesie odgrywają niepewność i ryzyko. 

więcej o

Future at play: Applying Reflexive Public Reason in the case of Taiwanese energy transition

Autor: Tadeusz Józef Rudek, Hui-Tzu Huang

Energy transitions around the world are characterised by the general assumption that new technologies for decarbonisation, digitalisation and electrification will provide a solution to slow down climate change. However, Ulrich Beck's work on the risk society and reflexive modernisation theory suggest that the previously assumed linear development model based on techno-scientific achievements is influencing the increasing levels of uncertainty and risk. Taiwan, the leading producer of semiconductors, plays a crucial role in the energy transition. Its complicated geopolitical situation has placed it at the centre of international political disputes. In addition to natural hazards related to Taiwan's geology, social, economic and technological challenges, there are political tensions that make any transition path highly uncertain. As a result, decisions are made in a contingent and highly uncertain environment. This paper aims to propose a new way of understanding energy transition paths through the proposed model of reflexive public reason. We contribute to the understanding of how reasoning for choosing particular futures evolves along with uncertainties and risks, ultimately leading to the emergence of new manufactured uncertainties. We describe the mechanisms behind public reason for the energy transition in Taiwan based on three types of sources: legal documents and policies on energy transition issued between 2005 and 2020 in the Republic of China (Taiwan), 150 press articles, and eight in-depth semi-structured interviews with SSH and STEM researchers working at universities in Taiwan.

więcej o

Let it Flow, Our Energy or Bright Future: Sociotechnical imaginaries of energy transition in Poland

Autorzy: Katarzyna Rabiej-Sienicka, Tadeusz Józef Rudek, Aleksandra Wagner

Pomimo globalnego zobowiązania do wspólnej pracy nad przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, transformacje nie przebiegają jednakowo w różnych częściach świata. Podczas gdy UE stawia sobie ambitny cel dekarbonizacji systemu energetycznego do 2050 roku, Polska pozostaje członkiem sprzeciwiającym się tym zmianom. Choć większość Polaków deklaruje zrozumienie dla konieczności dekarbonizacji i wsparcie dla tego procesu, zarówno obecny, jak i poprzedni rząd nie potraktował tego problemu jako wystarczającego bodźca do istotnej zmiany polityki energetycznej.

Używając koncepcji Socjotechnicznych Imaginary∑ (Jasanoff, Kim, 2015), wyjaśniamy, że opór wobec wdrażania szybkich zmian w polskim systemie energetycznym oparty jest na złożonym zestawie podzielanych imaginariów powiązanych z polityką, wiedzą naukową i potoczną. Na podstawie jakościowej analizy strategicznych dokumentów polityki energetycznej w Polsce opublikowanych po 1989 roku, wywiadów z kluczowymi aktorami w sektorze energetycznym oraz analizy rządowych programów finansowania nauki, zmapowaliśmy dominujące i alternatywne SI transformacji energetycznej w Polsce. Ramy analityczne zostały oparte na modelu cyrkulacji socjotechnicznych imaginariów Tadeusza Rudka, zastosowanym do wyjaśnienia ich działań w polskiej transformacji energetycznej.

Wynik badania pokazuje, że dominujące SI systemu energetycznego w Polsce odnosi się do zachowania istniejącego systemu skupionego na bezpieczeństwie energetycznym, znaczącej roli węgla kamiennego i brunatnego oraz prosumentów jako zwolenników scentralizowanego systemu energetycznego. Alternatywne wyobrażenia (związane z decentralizacją, demokracją energetyczną i odnawialnymi źródłami energii) zyskują na znaczeniu.

więcej o

Let's play the future: Sociotechnical imaginaries, and energy transitions in serious digital games

Autorzy: Aleksandra Wagner, Damian Gałuszka

Dyskurs o transformacji energetycznej jest prawdopodobnie jednym z najbardziej widocznych spośród wszystkich dyskursów polityki publicznej we współczesnym świecie. To, jak wyobrażana jest przyszłość energetyczna świata, jest istotnym czynnikiem zarówno dla realizacji tej idei, jak i zrozumienia, dlaczego proces ten przebiega wolniej niż można by się spodziewać. Obiecującą heurystykę dla zrozumienia wzorców zbiorowego "tworzenia przyszłości" oferuje idea wyobrażeń socjotechnicznych. Niniejszy artykuł wykorzystuje perspektywę wielopoziomową, aby zaoferować pogłębioną analizę socjotechnicznych imaginariów odzwierciedlonych w popkulturze, w szczególności w wybranych grach cyfrowych. Autorzy analizują poważne gry cyfrowe, zastanawiając się, jak odzwierciedlone w nich imaginaria energii mogą przesunąć transformację energetyczną.

więcej o

Energia Wyobrażeń

Autorzy: Aleksandra WagnerTadeusz Józef Rudek

Tekst mający na celu popularyzację koncepcji socjotechnicznych imaginariów wśród szerszej publiczności w Polsce. Aleksandra Wagner i Tadeusz Rudek starają się tutaj w zwięzły i przystępny sposób opisać kontekst badań nad energią. 

więcej o

The Development of Citizen-Installed Renewable Energy Capacities in Former Eastern Bloc Countries.
We confront empirical data on citizen-led renewable energy capacities in Poland with results obtained from a meta-theoretical, empirical analysis of the national energy system. We elicit and rank essential disabling and enabling factors that explain the current low level of citizen energy in Poland. Altogether, we estimate the contributions of individual and collective prosumers as amounting to about 3.2 GW, with PV installations contributing more than 90%. Most activities are rather recent and come from individual prosumers. The factors with the greatest explanatory power are connected with decades of a rigid, centralized Polish energy system going hand in hand with social, regulatory, and technical lock-ins. Strikingly, factors connected with the heritage of, and transition from, the socialist period are less important, but they do explain why substantially more contributions originate from individuals compared to collective prosumers. Our results show that the currently rather small size of citizen-installed renewable capacities and the modest number of collective initiatives in Poland are due to several barriers. This paper summarizes them and provides a novel scientific method of ranking enabling and disabling factors. This approach might be helpful for policymakers and social actors, seeking an answer to the perspectives of development of citizen-installed renewable energy capacities in Poland and other former Eastern Bloc countries.
więcej o

Although Covid-19 was not the first pandemic, it was unique in the scale and intensity with which societies responded. Countries reacted differently to the threat posed by the new virus. The public health crisis affected European societies in many ways. It also influenced the way the media portrayed vaccines and discussed factors related to vaccine hesitancy. Europeans differed in their risk perceptions, attitudes towards vaccines and vaccine uptake. In European countries, Covid-19-related discourses were at the centre of media attention for many months. This paper reports on a media analysis which revealed significant differences as well as some similarities in the media debates in different countries. The study focused on seven European countries and considered two dimensions of comparison: between the pre-Covid period and the beginning of the Covid pandemic period, and between countries. The rich methodological approach, including linguistics, semantic field analysis and discourse analysis of mainstream news media, allowed the authors to explore the set of meanings related to vaccination that might influence actors’ agency. This approach led the authors to redefine vaccine hesitancy in terms of characteristics of the “society in the situation” rather than the psychological profile of individuals. We argue that vaccine hesitancy can be understood in terms of agency and temporality. This dilemma of choice that transforms the present into an irreversible past and must be taken in relation to an uncertain future, is particularly acute under the pressure of urgency and when someone’s health is at stake. As such, it is linked to how vaccine meaning is co-produced within public discourses.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron