Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CAPTURING INVISIBLE

SOCJOTECHNICZNE IMAGINARIA - CZYLI JAK UCHWYCIĆ PRZYSZŁOŚĆ

Wychodząc naprzeciw potrzebie analizy wpływu wyobrażeń przyszłości na kierunki rozwoju, opracowaliśmy innowacyjny, spójny i uniwersalny model służący kompleksowym oraz wieloparametrowym badaniom Socjotechnicznych Imaginariów w różnych kontekstach kulturowych i społecznych. A co ważniejsze w różnych obszarach.

 

Korzystając z dorobku STS, socjologii, nauk o narracji, analiz dyskursu i studiów nad politykami publicznymi zaproponowaliśmy procedurę badawczą oraz narzędzia do jej realizacji w obszarze transformacji energetycznej. Procedurę tę przetestowaliśmy badając SI  transformacji energetycznej w Polsce oraz wymiar kształtowania nowych imaginariów w obszarze edukacyjnych gier cyfrowych (kontekst międzynarodowy). Obecnie model i zaadaptowane narzędzia są testowane w odniesieniu do transformacji energetycznej w Chinach i w Tajwanie. W planach jest przeprowadzenie analiz w obszarze badań nad szczepionkami (dotychczas, zebrano materiał w 7 krajach). 

Nasz model oraz metoda badawcza mają charakter aplikacyjny. Pozwalają firmom technologicznym jak i twórcom polityk publicznych na badanie konkretnych wyobrażeń podzielanych przez ludzi odnoszących się do danych technologii lub zespołów technologii. Dzięki opracowanemu modelowi, firmy lub instytucje będą mogły zarówno opracować lepsze strategie komunikowania innowacji do potrzeb społecznych, a także diagnozować postrzegane ryzyka i szanse wdrożenia produktu czy technologii. 

Nasze badanie oferuje autorską, procedurę analizy socjotechnicznych wyobrażeń, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu obejmującego m.in. analizę dokumentów regulacyjnych, kierunków finansowania badań naukowych, jak i potocznych i eksperckich wyobrażeń związanych z daną technologią w określonych grupach społecznych do których adresowany jest wdrażany produkt. W praktyce, firmy oferujące nowe technologie przy użyciu naszego Innowacyjnego modelu będą mogły teoretycznie modelować jego odbiór w danym społeczeństwie przed jego wdrożeniem. Nasz model pozwoli przedsiębiorcom w sposób obiektywny oszacować szanse powodzenia wdrożenia nowych technologii w danych grupach społecznych oraz określić niepewności i niepokoje społeczne. W konsekwencji firmy będą mogły precyzyjnie adresować swój produkt do konkretnej grupy odbiorców oraz dostosować narrację, czy też strategię marketingową, tak aby zapobiegać niepokojom społecznym i budować pozytywny odbiór swojego produktu. 

 

 

Opracowana procedura definiuje kryteria odnoszące się do doboru i zbierania materiału badawczego oraz wytyczne jego analizy. Zaproponowany model pozwala odtworzyć społecznie podzielane wizje i ich wartościowanie (pozytywne, negatywne) związane z rozwojem określonych technologii. Kształtowanie takich imaginariów jest długotrwałe i zakorzenione kulturowo. W społeczeństwach istnieją imaginaria dominujące (mające wpływ na działanie instytucji) oraz alternatywne – podzielane przez określone grupy ludzi)

Uwzględnienie tak szerokiego kontekstu w naszym modelu pozwala teoretycznie modelować SI i przewidywać odbiór nowych technologii w danych grupach czy społeczeństwach, co stanowi cenny zasób w zakresie ich projektowania oraz implementacji. W konsekwencji pozwala: dopasować je lepiej do potrzeb społecznych, kształtować ich opis w sposób zrozumiały dla odbiorców i decydentów, adresujący postrzegane (choć nie zawsze uświadamiane) ryzyka i obawy, ale także nadzieje i szanse. W związku z tym proponowana procedura znajduje zastosowanie we wszystkich obszarach rozwoju technologicznego, włączając w to technologie biomedyczne, kosmiczne oraz IT.